Uslovi korišćenja

1. OPŠTI USLOVI

1.1 Informacije o uslovima

Ovaj dokument određuje uslove i odredbe korišćenja internet stranica te uslove kupovine proizvoda i usluga na ovoj internet stranici (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“).

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem Uslova i odredbi prihvata se i način vraćanja proizvoda usvojen od strane Gradske turističke organizacije Kraujevac, ul Kralja Aleksandra I Karađorđevića 44, 34000 Kragujevac. 

Pre početka procesa GTO internet narudžbine, odnosno kupovine, potrebno je pažljivo pročitati Uslove i odredbe, te se sa njima upoznati. Ovu internet stranicu uređuje Gradske turističke organizacije Kraujevac sa sedištem na adresi Kralja Aleksandra I Karađorđevića 44, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 17+51641, PIB: 104218074 (u daljem tekstu: GTO), telefonski broj kontakt centra: 034 335 302

Isporuka se vrši samo na području Republike Srbije.

GTO pruža interaktivnu uslugu na internet stranici www.suvenirnica.rs. 

Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „internet stranice“ u Uslovima i odredbama, podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze u okviru www.suvenirnica.rs.

GTO zadržava pravo izmene ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku. Ipak, GTO će pristupiti izmeni ovih Uslova i odredbi samo u slučaju kada je to neophodno i radi usklađivanja istih s propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva GTO, kao i u slučajevima zahteva za poboljšanje pružanja usluga te u slučaju zahteva za poboljšanom efikasnošću onlajn narudžbina. 

Sve izmene ovih Uslova i odredbi će biti objavljene putem internet stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Bilo koje izmene Uslova i odredbi biće na snazi samo za nove narudžbine registrovane nakon objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ukoliko kupac ne dostavi GTO-u prigovor na promenu ili ukoliko ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe.

Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/sekcijama pre svake narudžbine jer se promene mogu dogoditi između poseta.

Ovi Uslovi i odredbe propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane kupaca.

Nakon obavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su sa istima upoznati i u potpunosti saglasni sa ovde iznesenim Uslovima i odredbama, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu sa njima.

Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.

GTO zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i odredbi tj. uslova korišćenja stupa na snagu u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.

1.2 Definicije

Registrovani korisnik – registrovani posetilac internet stranica koji ne obavlja kupovinu.

Kupac – kupac proizvoda je posetilac internet stranice www.suvenirnica.rs koji kupi barem jedan proizvod putem onlajn prodavnice..

Prodavac – GTO

Narudžbina – GTO obrazac koji popunjava kupac, sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internet prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama.

Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i GTO u skladu s ovim Uslovima i odredbama koje Kupac ovde izričito prihvata i saglasan je sa njima. Ovi Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

1.3 Informacije o www.suvenirica.rs internet prodavnici

Na ovim internet stranicama, nastojimo da osiguramo tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće ćemo nastojati da uklonimo u najkraćem mogućem roku.

Ako bi nastale poteškoće uticale na status narudžbine, svakako ćemo o tome obavestiti bez odlaganja.

1.4 Pravo intelektualne svojine

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu odnosno intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na internet strani u potpunosti je i isključivo vlasništvo GTO. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka GTO-a nije u skladu s propisima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. 

1.5 Korišćenje internet stranice

Kupac i/ili Registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. GTO, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružaoca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu direktnu (stvarnu štetu), ili indirektnu štetu (izmaklu dobit), moguće povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom GTO-a odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružaoca usluga. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da GTO nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slučaju GTO, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softwera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovih internet stranica.

Kupac/Registrovani korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica GTO internet prodaje te sve sa tim povezane troškove. GTO nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

U svrhu izbegavanja svake sumnje i dvojbe oko odricanja odgovornosti od strane GTO-A, Kupcu/Registrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa GTO.

1.6 Obrada ličnih podataka

Registracijom na www.suvenirnica.rs dajem pristanak tj. saglasnost da GTO i njeni poslovni partneri, odnosno podizvođači prikupljaju, obrađuju te međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke: moje lične podatke navedene u registracionom obrascu Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u potpunosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Uslove o zaštiti ličnih podataka moguće je pročitati ovde.

www.suvenirnica.rs internet prodavnica koristi „kolačiće“ tokom postupka kupovine kako bi internet prodavnica mogla da prepozna i pamti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupovine. 

Sve stranice suvenirnica.rs internet prodavnice na kojima se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta, itd.) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućuje sigurnu razmenu podataka između korisnikovog pretraživača i stranica suvenirnica.rs internet prodavnice.

1.7 Sigurnost i zaštita podataka

GTO osiguraće korisniku privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih detalja na svojoj internet stranici suvenirnica.rs u skladu s Uslovima o zaštiti ličnih podataka koji su dostupni ovde. Prilikom registracije na suvenirnca.rs internet prodavnici, korisnik treba da kreira lozinku koju mora zadržati samo za sebe i ne sme je deliti s drugim licima. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbine izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i lozinka enkriptuju se po MD5 enkripciji u suvenirnica.rs bazi. Veza između stranice i korisnikovog internet pretraživača osigurana je SSL sertifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima.

GTO ne želi da preko ovih internet stranica prima informacije koje nisu u uskoj vezi sa procesom onlajn kupovine. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalju GTO tretiraće se kao nepoverljivi podaci. Slanjem nekih informacija ili materijala GTO-u, kupac daje GTO-u neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se takođe slaže da GTO može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, GTO neće objaviti ime Kupca/Registrovanog korisnika ili na drugi način objaviti činjenicu da joj je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Registrovanog korisnika za korišćenje njegovog imena; ili (b) prethodno obavesti Kupca/Registrovanog korisnika da će materijali ili druge informacije poslate na određeni deo ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom kupca; ili (c) je obavezna da to učini po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Registrovanog korisnika ne smatra se poverljivom. Ukoliko određene internet stranice dozvoljavaju objavu komunikacije koju će GTO tretirati kao poverljivu, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama, Kupac/Registrovani korisnik daje GTO-u pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. Više informacija u Izjavi o poverljivosti podataka GTO-a možeš videti ovde.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem internet stranica neće se smatrati tajnim ili povjerljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internet stranica GTO ovlašćena je isti neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

1.8 Informacije o proizvodima

Kupovina proizvoda preko internet prodavnice nudi drugačije iskustvo kupovine od onoga u fizičkoj prodavnici te je potrebno obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:

 • Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama može se razlikovati od one u stvarnosti. Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne prirode.
 • Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti se mogu razlikovati od onog naznačenog na internet stranicama.
 • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, pa postoji mogućnost da GTO ne može da isporuči narudžbinu delimično ili u potpunosti.
 • Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u suvenirnica.rs internet prodavnici. Uglavnom su cene izražene na internet stranicama iste kao i one izražene u prodavnici. No ponekad može postojati razlika između cene u  internet prodavnici i u prodavnici. U takvom slučaju, za kupce putem internet prodavnice važeća će cena uvek biti ona koja je objavljena na internet stranicama u trenutku kupovine.
 • GTO će pokušati u najvećoj mogućoj meri da osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno u odnosu na cenu ponuđenih proizvoda i usluga.
 • GTO ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika te greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
 • Ukoliko se radi o takvoj grešci koja bitno utiče na kupčevu odluku o narudžbini, kupac zadržava pravo otkaza ili izmene narudžbine a otkaz ili izmena moraju se dostaviti u prodanvicu odmah po pregledu narudžbine i bez odlaganja.


1.9 Dostupnost

GTO zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, GTO kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, nezavisno od razloga za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Takođe, GTO zadržava pravo da promeni i, blagovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice.

1.10 Garancija

Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban originalan račun kao dokaz kupovine (račun, fiskalni isečak, slip – ukoliko je roba plaćena karticom, odštampan izvod sa tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potrošača pod uslovom da kupac striktno koristi uputstvo za upotrebu.

 U slučaju kada je rok trajanja, odnosno važenje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod duže od onog predviđenog propisima Republike Srbije, primenjivaće se pravo koje je povoljnije za kupca, odnosno važenje i trajanje garancije koje propisuje GTO.

 Za rešavanje problema reklamacije proizvoda, GTO će izvršiti pregled proizvoda i odlučiti o ostvarivanju prava iz reklamacije odn. garancije. U slučaju da je moguće ostvariti prava iz reklamacije, odnosno garancije, GTO će po vlastitom nahođenju i u saradnji s Kupcem odlučiti o prikladnoj zameni. GTO će tada popraviti neispravan proizvod ili će ga zameniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravke, odnosno zamene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, GTO će snositi troškove popravke i biće odgovorna za rezervne delove, rad i putne troškove zaposlenih koje GTO ovlasti, ali samo ako se proizvod može popraviti. GTO će postati vlasnik svih neispravnih delova uklonjenih tokom popravke. Ove garancije se ne primjenjuju na proizvode koji su nepravilno spremljeni ili postavljeni, suprotno uputstvu za upotrebu i montažu, koji se nepravilno koriste, zloupotrebljavaju, pogrešno koriste, menjaju ili čiste pogrešnim metodama čišćenja ili pogrešnim proizvodima za čišćenje. Ove garancije ne pokrivaju mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem, npr., ali ne ograničavajući se na: rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Ove garancije ne važe ako su se proizvodi koristili na otvorenom, u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namenjeni za spoljnu upotrebu), ili ako se proizvodi nisu koristili u domaćinstvu (osim ako nije navedeno drugačije). Ove garancije ne pokrivaju posledična ili slučajna oštećenja.

Kako bi reklamacija, odnosno garancija bila valjana, potrebno je pridržavati se posebnih uputstava za upotrebu/održavanje, montažu i sastavljanje za svaki proizvod koji se mogu pronaći  na suvenirnica.rs internet stranici.

2. NARUDŽBINA

2.1 Registracija

Za internet kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unešenih podataka prilikom kupovine.

2.2 Narudžbina

Proizvodi se naručuju elektronskim putem. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe celi proces narudžbe. Tada će kupac primiti potvrdu o prijemu narudžbine imejlom.

Nakon izrade i potvrde prijema narudžbine, na navedenu imejl adresu kupac će dobiti potvrdu da je GTO primio narudžbinu.

Nakon prijema imejla iz prethodne tačke, narudžbina se više ne može menjati onlajn, već samo putem kontaktiranja Službe za kupce.

 Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u skladištu, GTO kontakt centra će nazvati kupca u roku od 4 radna dana nakon slanja potvrde o prijemu narudžbine.

Ugovor se smatra zaključenim nakon što je Kupac naručio određene proizvode odnosno primio putem imejla potvrdu o narudžbini odnosno elektronsku poruku koja sadrži potvrdu o prijemu prihvaćene ponude.

GTO će nastojati da dostavi sve proizvode koje je kupac naručio, ali zadržava pravo da odbije nalog/narudžbinu u slučajevima više sile ili u slučajevima kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako GTO odbije nalog, kupac će o tome biti obavešten u roku od 4 radna dana nakon prijema potvrde o primanju narudžbine. Ugovor se smatra punovažnim nakon što je roba plaćena.

GTO će nastojati da osigura dostupnost svih naručenih proizvoda.

2.3 Plaćanje 

 Za kupovinu u GTO internet prodavnici moguće je koristiti sedeće načine plaćanja:

 • Otkupninom prilikom preuzimanja paketa
 • Uplatom na dinarski račun GTO-a

Takođe, moguće je koristiti sledeće pogodnosti prilikom plaćanja:

Troškovi dostave će biti naznačeni posebno i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda. Troškovi isporuke će biti obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i dostavne adrese.

2.4 Cena

Sve cene izražene su u srpskoj nacionalnoj valuti, srpski dinar (RSD), i uključuju PDV. Proizvodi se isporučuju prema cenama važećim na dan narudžbine i objavljenim na internet stranicama. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude vrede isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. GTO će nastojati da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim, može doći do greške. U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, GTO će omogućiti Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu, promenjenu cenu.

3. ISPORUKA

3.1 Opšte

GTO izvršava uslugu isporuke preko brzih pošta. GTO zadržava pravo da zaključi ugovor sa raznim kurirskim i dostavnim službama, uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostaje identičan GTO standardima.

Nakon prijema potvrde o sprovedenoj narudžbini, GTO će kupcu imejlom poslati potvrdu o isporuci naručene robe te će ga obavestiti u kojem periodu će mu roba biti isporučena. GTO zadržava pravo da promeni dogovoreni termin isporuke zbog okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su van kontrole GTO-a, te u dogovoru s Kupcem, predloži novi termin isporuke.Usluga isporuke se ne vrši nedeljom i praznicima, kao i ostalim neradnim danima.

Proizvodi predviđeni za isporuku će biti isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge, do jedne prostorije u stambenom ili poslovnom objekatu po izboru kupca.

Isporuka se vrši na adresu navedenu u narudžbini. Naručena roba će biti sortirana složena na način da se uobičajenim pretovarom u transportu ne može oštetiti.

Potrebno je imati u vidu da je odgovornost kupca sledeća:

Na adresi navedenoj u narudžbini potrebno je obezbediti prisustvo punoletne osobe za preuzimanje proizvoda. Dostavna/kurirska služba će pokušati da isporuči proizvode dva puta.

Prilikom isporuke, kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju paket, te da li je isporučen tačan broj paketa. Nakon izvršene isporuke, kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju kojom se potvrđuje: (1) da je narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih paketa i da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom. Ako kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju, isporuka se beleži i smatraće se kao odbijena.

Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnognedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga za preuzimanje proizvoda- proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna kurirska služba ponovno da pokuša da dostavi robu. Ako kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da odustaje od preuzimanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan na adresi za prijem isporuke ili putem kontakt telefonskog broja koji je ostavio, GTO ne preuzima odgovornost za ugovoreni usaglašeni termin isporuke.

Kako bi se potvrdio termin isporuke, kurir dostavljač će telefonskim putem kontaktirati kupca pre isporuke najmanje 30 min pre planiranog trenutka isporuke.

Ako naručena roba ne uspe da se isporuči iz prvog pokušaja, a nakon dodatne potvrde putem telefona 30 minuta pre predviđene isporuke za područje grada Beograda, odnosno 30 min za ostala područja širom Republike Srbije, dostavna služba će pokušati još jednom da izvrši isporuku, u terminu koji odgovara kurirskojdostavnoj službi. Ako ni naknadna isporuka ne uspe, proizvodi će se vratiti u prodanvicu, a narudžbina kupca će se otkazati.

U tom slučaju, kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, dok kupac snosi troškove transporta povraćaja proizvoda u prodavnicu GTO-a. Za povraćaj, kupac je dužan da kontaktira GTO  Kontakt centar slanjem imejla, putem kontakt obrasca ili pozivom na broj telefona 034  335 302 (od ponedeljka do petka od 09:00 do 19:00. U svakom slučaju, nakon upućenog poziva na broj telefona GTO-a, Kontak centra, zahtev za vraćanje kupac mora poslati i slanjem kontakt obrasca imejlom.

3.2 Naknada i uslovi isporuke

Kupcu je predočeno da usluga isporuke predstavlja dodatni trošak pored ugovorene naknade - cene proizvoda za glavnu ugovornu obavezu. U svojstvu kupca ovim ste jasno i izričito upoznati/a da usluga isporuke jeste dodatni trošak i saglasan/na si sa istima koliko oni budu iznosili a na način predviđen ovim Uslovima poslovanja GTO internet prodavnice.

Po potrebi i na zahtev GTO i/ili dostavljača, daćete/potvrdićte/potpisaćete svoju saglasnost i na potvrdi o preuzimanju.

Naknada za uslugu isporuke bice iskazana posebno i dodata na ukupnu cenu naručenih proizvoda. Troškovi isporuke će biti obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i dostavne adrese.

Roba je osigurana od gubitka i oštećenja prilikom isporuke.

Kupac je dužan da odmah prilikom preuzimanja robe proveri broj paketa te eventualna oštećenja. Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni u momentu preuzimanja, potrebno je isto naznačiti na dostavnici kurirske/dostavne službe koju dostavljač zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

Proizvodi koji nedostaju naknadno će se isporučiti bez naknade, u najkraćem objektivno mogućem roku. Isto važi i ako se kupcu isporuči oštećeni proizvod.

Ukoliko kupac naknadno uoči nekakve nepravilnosti, kupac je dužan da obavesti GTO u roku od 2 radna dana od prijema posiljke, a u svakom slučaju u skladu sa rokovima predviđenim u važećim propisima Republike Srbije, o bilo kakvim oštećenjima ili nepravilnostima.

Ako kupac, nakon što je roba poslata, u očekivanom roku ne primi robu ili obaveštenje o isporuci, ima pravo o tome da obavesti robnu GTO kako bi se preduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala nova pošiljka.

3.3 Ograničenja kod isporuke

Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti uključujući, ali ne ograničavajući se npr.: na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice usled vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju GTO će uložiti sve svoje napore kako bi kupca blagovremeno kontaktirala te dogovorila drugi termin isporuke.

3.4 Ugovaranje isporuke

Kupac je isključivo odgovoran da obezbedi mogućnost prihvatanja isporuke na adresi za isporuku i, ako nije lično u mogućnosti da izvrši prijem isporuke, mora da obezbedi prisustvo punoletne osobe na adresi za isporuku. Dostavljači/kuriri neće isporučiti i ostaviti proizvode za koje nisu potpisane potvrde o preuzimanju.

Kupac je dužan, u što kraćem roku, da obavesti GTO o bilo kojim mogućim poteškoćama oko preuzimanja robe. GTO neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta kupca.

 Ako kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju pošiljke, isporuka/isporuka će se smatrati i biće zabeležena kao odbijena.

Kada se roba isporuči kupcu ili osobi koja je primila robu, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda.

3.5 Rok isporuke

Okvirni rok isporuke je do 7 radnih dana od prijema narudžbine kupca, u zavisnosti od stanja zaliha i adresi za isporuku. Rok počinje da teče nakon prijema potvrde o sprovedenoj narudžbini. Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke.

4. ZAMENA I VRAĆANJE

4.1 Pravila zamene i vraćanja

Uslovi iz Pravila zamene i vraćanja odnose se na sve proizvode kupljene putem suvenirnica.rs internet prodavnice. Svako vraćanje može se izvršiti isporukom proizvoda u GTO, gde se vrši zamena ili vraćanje.

Ukoliko se kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćeni proizvod, kupac je obavezan da kontaktira GTO Službu za kupce za organizaciju prikupljanja takvih proizvoda.

Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. U slučaju povraćaja proizvoda zbog promene mišljenja, kupac sam snosi troškove povraćaja robe u GTO.

GTO snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod bio neispravan ili oštećen ili ukoliko je isporučen proizvod koji kupac nije naveo u narudžbini.

GTO proizvod kupljen putem suvenirnica.rs internet prodavnice može se vratiti u roku od 14 dana od kupovine bez objašnjenja, uz originalni racun, a kupac može dobiti novac natrag ako je proizvod nekorišćen i u originalnom pakovanju.

Pravilima vraćanja kupljenih GTO proizvoda omogućujemo kupcima, za slučaj da im kupljeni proizvod iz bilo kojeg razloga ne odgovara, uz originalni račun i originalno pakovanje, vraćanje proizvoda bez dodatnog objašnjavanja uz povraćaj punog plaćenog iznosa.

4.2 Otkazivanje narudžbine

Kupac ima pravo da otkaže narudžbinu u bilo kojem trenutku pozivom na broj telefona kontakt  za kupce od 09:00 do 18:00 od ponedeljka do nedelje.

Nakon otkazivanja narudžbine usluge pozivom na telefonski broj Kontakt centra GTO Službe za kupce, kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju narudžbine usluge na svoju imejl adresu.

4.3 Pravila prikupljanja proizvoda

Prikupljanje proizvoda vrši se prema narudžbini, te će roba biti usporučena na adresu isporuke kupca, koja je navedena prilikom kreiranja narudžbine. Kupac se slaže sa sledećim napomenama:

 • Prihvatam odgovornost za tačnost kontakt podataka i adrese za isporuku.
 • Prihvatam da predam dostavnoj/kurirskoj službi sve proizvode za koje želim da ostvarim povraćaj novčanih sredstava i koje sam naveo/la kao višak, neželjene ili pogrešne.
 • Proizvode ću nastojati da vratim u originalnom pakovanju, neotvorene i nekorišćene. U slučaju odstupanja od originalnog pakovanja proizvoda, prihvatam GTO pravila zamene i povraćaja proizvoda za otvorene.
 • Obrazac povraćaja proizvoda mora biti potpisan od strane kupca koji vraća proizvode i prekontrolisan te potpisan od strane dostavljača/ kurira koji ih preuzima i vraća robu.
 • Ako nisam u mogućnosti da lično prisustvujem isporuci, imenovaću drugu punoletnu osobu koja će to učiniti u moje ime te da će se ta osoba potpisati na obrazac vraćanja robe koji se predaje dostavljaču.


4.4 Vraćanje proizvoda u roku od 14 dana

Pored prava definisanih ovim Uslovima i odredbama, prema pravilima, kupac ima pravo da otkaže i vrati narudžbinu u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja. 

U slučaju reklamacije, kupac je dužan da uputi reklamaciju GTO-u na jedan od ponuđenih načina:

 • imejlom koristeći internet obrazac na službenoj GTO stranici;
 • slanjem popunjenog obrasca za vraćanje narudžbine internet prodavnice na adresu GTO-a .

 Mi u GTO-u ponosni smo na način rešavanja reklamacija te pozivamo kupce da se prvo uvek obrate nama kako bismo mogli pomoći pri rešavanju nastalih poteškoća u objektivno najkraćem roku.

Kupcu će se odgovoriti u zakonskom roku, a u skladu sa važećim GTO pravilima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rešavati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

4.5 Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, GTO onlajn prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo na tekući račun korisnika.